Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

-ช่องทางการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงการย้ายที่ทำการไปยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่

-ช่องทางการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงการย้ายที่ทำการไปยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่

     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจะดำเนินการย้ายที่ทำการไปยังอาคารสำนักงานแห่งใหม่ บริเวณ

ด้านข้างสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ขณะนี้อยู่ระหว่างการขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความความไม่สะดวกในการติดต่อราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

อีกทั้งอยู่ในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ การย้ายและติดตั้งคู่สายโทรศัพท์สำนักงาน ซึ่งองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจะเร่งดำเนินการให้ระบบต่างๆ ในการติดต่อราชการให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว ภายใน

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ จะได้แจ้งช่องทางติดต่อราชการให้ทราบอีกครั้ง

    ดังนั้น หากส่วนราชการ/หน่วยงานมีความประสงค์จะส่งหนังสือหรือเอกสารใดๆ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

สามารถจัดส่งตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เลขที่ ๓๓๓ ถนนแสงชูโตเหนือ
ตำบลท่ามะขาม
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
๗๑๐๐๐

หรือส่งผ่านระบบ Smart Office ของจังหวัดกาญจนบุรี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้