Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

-ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือท่านให้การสนับสนุนให้ผู้ประกันตนไปตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

-ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือท่านให้การสนับสนุนให้ผู้ประกันตนไปตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 เอกสารแ่นบ