Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%

 

          ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจประเมินรับรององค์กรด้านปลอดโฟม 100% ให้กับหน่วยงานราชการ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 20 แห่ง นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว โดยได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% ระดับทอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่หน่วยงานต่อไป

01news041262