Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์ยกเลิกสถานที่ยื่นแบบเพิ่มเติมและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี/การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ยกเลิกสถานที่ยื่นแบบเพิ่มเติมและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษี/การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เอกสารแนบ