Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ให้สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

เรื่อง ให้สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เอกสารแนบ