Get Adobe Flash player

ข่าวสมัครงาน

- รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

 

เอกสารแนบ