Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง
188965651 4033671393413780 1544366125421953593 n

วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง โดยการประชุมมีวาระที่เสนอใหม่ รายละเอียดมีดังนี้

ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการในคณะต่างๆ ดังนี้

๑. การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นผู้แทนในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑ คน มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาชิกเสนอต่อสภาฯ คือ พ.ต.ท.สิงหา วังวงศ์ทอง ส.อบจ. สังขละบุรี เขต ๒

๒. การเลือกคณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีการเสนอชื่อคณะกรรมการ และมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาชิกเสนอต่อสภาฯ ดังนี้

     ๑. นายอนุเทพ ตระกูลอิ่มน้อย ส.อบจ.เขต ๒ อ.เลาขวัญ

     ๒. นายบุญเลียบ ด้วงเดช ส.อบจ.เขต ๒ อ.พนมทวน

     ๓. นายชาลี พึงประสพ ส.อบจ.เขต ๒ อ.ท่ามะกา

     ๔. นายเผ่าพันธุ์ ดอกมะลิป่า ส.อบจ.เขต ๑ อ.เลาขวัญ

     ๕. นายชัยวัฒน์ วงษ์ฝูง ส.อบจ.อ.ศรีสวัสดิ์

๓. การเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๒ คน มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาชิกเสนอต่อสภาฯ ดังนี้

     ๑. นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ ส.อบจ.อ.ห้วยกระเจา

     ๒. นายสุวิน อินทร์ประเสริฐ ส.อบจ.เขต ๑ อ.บ่อพลอย

     นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี วาระที่ ๑ ต่อสภาฯ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี วาระที่ ๑ และมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาชิกเสนอต่อสภาฯ ดังนี้

     ๑. นายจำเนียน บัวทอง ส.อบจ.เขต ๒ อ.ท่าม่วง

     ๒ นายพรรษา สายทอง ส.อบจ.เขต ๑ อ.ท่ามะกา

     ๓. นายทวีศักดิ์ แสงค้อม ส.อบจ.เขต ๔ อ.เมือง

     ๔. นายนิติกร แสงทอง ส.อบจ.เขต ๖ อ.เมือง

     ๕. นายณัฏฐพล ภู่ทองชิน ส.อบจ.เขต ๑ อ.เมือง

     ๖. นายณัฐพงษ์ พิมพัฒน์ ส.อบจ.เขต อ.ด่านมะขามเตี้ย

     ๗. นายธนนนท์ สงเจริญ ส.อบจ.เขต อ.หนองปรือ

ก่อนปิดการประชุมฯ ประธานสภาอบจ.กาญจนบุรี ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี วาระที่ ๒ และวาระ ๓ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

188280639 4033670946747158 359749874087006157 n 189590700 4033671180080468 3120566955454829757 n

188677589 4033672210080365 6218348576896402759 n

 ภาพการประชุมสภา อบจ.กาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง