Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน"

ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน"

187331610 4027399904040929 9001512824435817578 n

วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกรมที่ดินได้เข้าดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่ได้ผ่านการพิสูจน์สิทธิ์จาก กบร.จังหวัดและกรมธนารักษ์ ในพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ มอบโฉนดที่ดินให้แก่ตัวแทนราษฎรที่ได้รับ ณ หอประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

187392833 4027402684040651 872765386555968702 n 188527512 4027400764040843 7016081993719285321 n

187955071 4027406454040274 3589441737067055306 n