Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน"

ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน"
187894654 4030292527085000 3737868479229017248 n

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกรมที่ดินได้เข้าดำเนินการรังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๑ โดยจังหวัดกาญจนบุรีมอบโฉนดที่ดินให้กับชาวตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน  ๙๔ แปลง ตามที่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบโครงข่ายรังวัดด้วยดาวเทียมที่มีความถูกต้อง โดยระบบจะครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและกระจายการถือครองที่ดินของรัฐบาล โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ มอบโฉนดที่ดินให้แก่ตัวแทนราษฎรที่ได้รับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

187967954 4030292850418301 5175079058272434961 n 187967278 4030292957084957 720952472157501618 n