Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดกาญจนบุรี187937244 4030528050394781 5363394919863027573 n

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีเป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ลุ่มน้ำชั้น ๑ และ ๒ ที่เสื่อมโทรม พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าชุมชน โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

188034833 4030528037061449 5045301285614435444 n 188280639 4030528020394784 8924340008778618316 n