Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔187780687 4030741540373432 5208065982836354944 n

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษกาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ.กาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับและแก้ไขสถานการณ์สื่อสารนโยบายการตัดสินใจ กำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน และประสานความร่วมมือการปฏิบัติงานในทุกระดับและทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการจัดการปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

187511940 4030741490373437 5386085840069105939 n 188826560 4030741553706764 4892906623308831710 n