Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง
192736838 4051335651647354 4657739362962564431 n

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ระเบียบวาระที่ ๑ นายจรันต์ ยิ่งภิญโญ ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแก้ไขรายละเอียดของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ระเบียบวาระที่ ๒ นายจำเนียน บัวทอง ส.อบจ. อ.ท่ามะกา เขต ๒ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการฯ ต่อสภาฯ และที่ประชุมเห็นด้วยกับผลการพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในวาระที่๒ และในวาระที่ ๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป

191117232 4051334858314100 6110930000775422462 n 191709371 4051334884980764 5640693625949040862 n

191748848 4051335854980667 7647792879910731145 n 192092422 4051335561647363 3906932397258951785 n

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง