Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ร่วมกิจกรรมรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมกิจกรรมรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี191946963 4054038834710369 6681581432508846150 n

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม  นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกัน ตลอดจนลดการแพร่ระบาดเชื้อโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ โดยมีพื้นที่เป้าหมายของการรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้คือ พื้นที่ของอำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดโรคเป็นลำดับแรก และทุกพื้นที่ต่อไป โดยในการปฏิบัติงานควบคุมโรค จังหวัดกาญจนบุรีได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเวชภัณฑ์ รวมทั้งการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

กิจกกรมครั้งนี้ ประธานฯได้มอบเวชภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอและปล่อยขบวนรถเพื่อรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ

193090038 4054039164710336 894276083861270955 n 192092430 4054041038043482 6032032077837371342 n