Get Adobe Flash player

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง
241520636 4396990437081872 4281067413799754018 n

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง

นายชัยวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง โดยนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้เสนอญัตติดังนี้

๑. รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ญัตติขอความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ในพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

๓. ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบญัตติดังกล่าว

241468444 4396989930415256 528799423623836296 n 242582703 4396988627082053 3729282072251761191 n

242149416 4396990040415245 2345577042551839259 n 241551637 4396987947082121 4102862806237370055 n