Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมโครงการ SMART SAFETY ZONE ๔.๐

ร่วมประชุมโครงการ SMART SAFETY ZONE ๔.๐245626756 4463053850475530 1938498178228769274 n

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ น.)
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายธนวัต การพานิช เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายพีราวิชญ์ ขจรดี ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการ
SMART SAFETY ZONE ๔.๐ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงรุก จัดระบบการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ได้กำหนดพื้นที่จัดทำโครงการ SMART SAFETY ZONE ๔.๐ บริเวณพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี , ศูนย์การค้าตลาดผาสุก , ตลาดเรดซิตี้ และตลาดชุกโดน ซึ่งมีชุมชนตั้งอยู่จำนวน ๑๑ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเหนือ ๑, ชุมชนบ้านเหนือ ๒, ชุมชนบ้านเหนือ ๓, ชุมชนบ้านใต้, ชุมชนเตาปูน ๑ และ ๒, ชุมชนเตาปูน ๓, ชุมชนสัมพันธ์นิเวศน์, ชุมชนตลาดชุกโดน, ชุมชนร่วมพัฒนา , ชุมชนประชาภิบาล และชุมชนซอยโรงน้ำแข็ง มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๒ ตารางกิโลเมตร การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งคณะทำงาน ๖ ฝ่าย (BIG ๖) โดยมี พ.ต.อ.สมเกียรติ โฉมฉาย ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานฯ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ชั้น ๒

245592141 4463053857142196 3373242548697746254 n 245622210 4463053643808884 1173108859807164611 n

245592994 4463052813808967 7554082338063806781 n 245984840 4463053117142270 4063109041312867411 n

ร่วมประชุมโครงการ SMART SAFETY ZONE ๔.๐