Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี
193977639 4054472504667002 5499768711209302122 n

วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลชาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ โดยมี นางสาวพลอยไพลิน ใจมา ผู้ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ ฯ  ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี และนายกุลศักดิ์ โชติยะปุตตะ ประธานมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องด้วยลักษณะสภาพภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรีบางพื้นที่เป็นภูเชา ทำให้การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนดจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวช้อง ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
 

192846855 4054472058000380 5088452854213261473 n 192005077 4054472214667031 6989428455503814722 n

192284457 4054472384667014 6700529786403903954 n 192092430 4054472278000358 5874269433347111203 n