Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔186564323 4063245300456389 5826418471862519856 n

วันจันทร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี ประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อร่วมพิจารณาวางแผนและดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี โดยเร่งด่วน มี นายจรินทร์ อิ้วสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี   นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นายคม ศรีเพ็ชร หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี นางนงนุช อินทโชติ ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการ นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ที่ประชุมมีมติพิจารณาให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19) ตามกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
191692267 4063245707123015 1982139577426171912 n 187184140 4063245140456405 1107865251801894801 n

193164101 4063245423789710 8478268984403214355 n 187630087 4063245413789711 4177812342213060579 n