Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกาญจนบุรี197406758 4074719425975643 7972070679620850490 n

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มอบหมาย นายอรรถวิท รักจำรูญ เลขานุการนายก อบจ.กาญจนบุรี และ นายรามิล  พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อลงมติเห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน ๙๖ โครงการ งบประมาณ ๖๘๒,๙๐๔,๓๐๐ บาท  ประกอบด้วย ๔  ด้านดังนี้
     ๑) กลุ่มพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า จำนวน ๙ โครงการ
     ๒) กลุ่มยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร จำนวน ๗ โครงการ
     ๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำนวน ๒ โครงการ
     ๔) กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน จำนวน ๕๑ โครงการ
เพื่อส่งมติเสนอเข้ากระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมติที่ประชุมเห็นชอบทุกโครงการ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
195330405 4074721299308789 3096647384441341086 n 196171380 4074720852642167 5077087924451000324 n

195577333 4074721185975467 881112498156876100 n 195845765 4074725815975004 2117012100130204786 n