Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
213192006 4200879656692952 6907616776733505661 n

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโครงการที่ได้รับประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และจัดส่งโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป โดยที่ประชุมมีมติให้การเห็นชอบ ณ ห้องประชุบุษราคัม (ชั้น ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

212150905 4200879303359654 6564613958167611189 n 220115187 4200879270026324 8665089371115046106 n