Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการจัดบริการชุมชนเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่อำเภอเลาขวัญ

โครงการจัดบริการชุมชนเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่อำเภอเลาขวัญ

 

โครงการจัดบริการชุมชนเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่อำเภอเลาขวัญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการจัดบริการชุมชนเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่อำเภอเลาขวัญ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๑๐.๓๐.น.) ณ.หอประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทน นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดบริการชุมชนเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่อำเภอเลาขวัญ โดยมี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอเลาขวัญ ร่วมพิธีเปิดโครงการสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐ.ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชนท้องถิ่น จะต้องมีบทบาทในการร่วมมือกัน ในการเตรียมความพร้อมบุคลากร รวมทั้งประชาชนในกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบให้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ยาวนานที่สุด และไม่เป็นภาระของผู้อื่น ทั้งนี้ ในโครงการจัดให้มีการแสดงและแนะนำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการแก้ไขและพัฒนาให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพตามที่ผู้สูงอายุต้องการให้มีขึ้นในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเลาขวัญเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

...............................................................................................................

พิทยา-/ข่าว-/พิมพ์ /ภาพข่าว