Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง

 

 

 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง

 

                    เมื่อวันที่.15 สิงหาคม 2561 (เวลา 13.30.น.).ที่ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการประชุมดังกล่าวนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,.ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561, ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพัน และไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560, รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (เดือนเมษายน 2561), รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และญัตติ ขอความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ในพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

 

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

ฐิติยา -/ภาพข่าว