Get Adobe Flash player

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

279307035 374104124746680 2239766893831059269 n

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างประกาศ ก.จ.จ.กาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕, การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร, การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้, การคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น, การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, การรับโอนข้าราชการพลเรือนและพนักงานเทศบาล, การแต่งตั้งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู คศ.๑ และเรื่องพนักงานจ้างตามภารกิจขอลาออกจากราชการ โดยมี นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

278967364 374104338079992 2281754992437252622 n