Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี

โครงการย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี

 

 

 

 

 

โครงการย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ ย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี.เทศบาลตำบลลาดหญ้า องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี และสมาคมการค้าอาหารจังหวัดกาญจนบุรี

              

                  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๑ ( เวลา 17.00 .น. ) ณ.บริเวณวัดป่าเลไลยก์ วัดขุนแผน วัดแม่หม้ายเหนือ และวัดแม่หม้ายใต้ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี โดยมีนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน สำหรับการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันอนุ รักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน การแต่งกายแบบไทย การทำอาหารพื้นบ้าน และแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีให้คงอยู่สืบไป รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ด้วย ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนพร้อมใจแต่งกายแบบไทยเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

...............................................................................................................

สุวรรณา-/ข่าว

พิทยา-/พิมพ์

ฐิติยา พิทยา สุวรรณา-/ภาพข่าว