Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการจัดบริการชุมชนเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ

โครงการจัดบริการชุมชนเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ

 

 

โครงการจัดบริการชุมชนเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการจัดบริการชุมชนเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ

                    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๑ ( เวลา ๑๐.๐๐.น. ) ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอหนองปรือ อ.หนองปรือ จ. กาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดบริการชุมชนเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ.ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงชุมชนท้องถิ่น จะต้องมีบทบาทในการร่วมมือกันในการเตรียมความพร้อมบุคลากร รวมทั้งประชาชนในกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบให้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ยาวนานที่สุด และไม่เป็นภาระของผู้อื่น ทั้งนี้ ในโครงการจัดให้มีการแสดงและแนะนำภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ การแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตลอดจนรับทราบปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอหนองปรือที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลต่างๆไปใช้ในการแก้ไข พัฒนาให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพตามที่ผู้สูงอายุต้องการให้มีขึ้นในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอหนองปรือ เข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

...............................................................................................................

พิทยา-/ข่าว-/พิมพ์

พิทยา สุวรรณา-/ภาพข่าว