Get Adobe Flash player

โครงการฝึกอบรมครูและบคลากรทางการศึกษา ฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

โครงการฝึกอบรมครูและบคลากรทางการศึกษา ฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
280068759 380624604094632 7031203868140277974 n

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายพิสิฐษ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทางการศึกษา หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ เพื่อสร้างโอกาสและเป็นการพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เหมาะสม โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เชิญ นายสันติ พันธ์พุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล) นางวิลาสินี แสนวัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๕ (กระดาษไทยอนุเคราะห์) และนางสาวธัญญ์ลภัสส์ คำเกลี้ยง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง ๒ โรงเรียน ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

280098123 380624797427946 4216745682155569675 n280124746 380624697427956 7357010875324331720 n280027250 380624957427930 2528090646036560673 n

280100680 380625344094558 2650407502662516911 n280109740 380625267427899 262052203646699972 n