Get Adobe Flash player

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
280442578 383232457167180 6951163719677447560 n

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปลูกไผ่ การขยายพันธุ์ไผ่และการแปรรูปไม้ไผ่ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ในชุมชน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๑๐ คน โดยได้จัดให้มีการบรรยาย ในหัวข้อ “ไผ่กับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจไทย” ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๙ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

280500705 383232600500499 3737794632725455350 n280369154 383232520500507 3651860660956699758 n280576188 383232793833813 4299155737967172036 n

280487861 383232960500463 8712606280736632607 n280488770 383232690500490 1297734941307924058 n