Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561IMG 0408

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในปัจจุบันที่สถาบันครอบครัวไทยค่อนข้างอ่อนแอ ขาดความใกล้ชิด และความอบอุ่นในครอบครัวลดน้อยลง อันเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิต ค่านิยมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไป ขนาดของครอบครัวเล็กลงมีการแข่งขันสูง มีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง จึงได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามต่อไป

...............................................................................................................

พิทยา-/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว