Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี

IMG 0661

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 12.มกราคม 2562 (เวลา 09.00 น.)ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี  (สนามกลีบบัว) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ และรณรงค์ให้ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการระดมสรรพกำลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน โดยให้ความรัก การคุ้มครอง การเลี้ยงดู  การอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นพิเศษและเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะ และกิจกรรมที่สอดแทรกไปด้วยการให้ความรู้ เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ การปลูกฝังให้เด็กเป็นทรัพยากรที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

...........................................................................................................

พิทยา -ข่าว/-พิมพ์/

 พิทยา สุวรรณาสุธาทิพย์ -ภาพข่าว/