Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

อบจ. ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

อบจ. ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2

 DSC1389

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพร้อมยกระดับคุณภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 (เวลา 14.00 น.)ที่ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของประธานชมรมผู้สูงอายุ และแกนนำผู้สูงอายุให้มีความรู้ความสามารถ นำสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานไปถ่ายทอดสู่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี และสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และพืชสมุนไพรที่นำไปต่อยอดให้กับชุมชนของตนเองต่อไป โดยครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย แกนนำ ประธานชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อำเภอท่ามะกา และอำเภอพนมทวน จำนวนทั้งสิ้น 240 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย ในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรวมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อสร้างเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง และการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าในยุค.Thailand.40.ณ ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ และทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น

...........................................................................................................

สุวรรณา -ข่าว/-พิมพ์/-ภาพข่าว