Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4

อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4

 

50850175 2434614846758302 423818628215865344 n

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพร้อมยกระดับคุณภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 (เวลา14.00น.)ที่ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของประธานชมรมผู้สูงอายุ และแกนนำผู้สูงอายุให้มีความรู้ความสามารถ นำสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานไปถ่ายทอดสู่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี และสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และพืชสมุนไพรที่นำไปต่อยอดให้กับชุมชนของตนเองต่อไป โดยครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย แกนนำ ประธานชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อำเภอห้วยกระเจาและอำเภอบ่อพลอย จำนวนทั้งสิ้น 201 คน โดยจัดให้มีการบรรยาย ในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรวมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อสร้างเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง และการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าในยุค.Thailand.40.ณ ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ และทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น