Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562.รุ่นที่.5

โครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562.รุ่นที่.

 

52595407 2444205885799198 8812261375054184448 n

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพร้อมยกระดับคุณภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 14.00 น.) ที่ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.ห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5 สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ของประธานชมรมผู้สูงอายุ แกนนำผู้สูงอายุและสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความสามารถ นำสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานไปถ่ายทอดสู่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี และสนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และพืชสมุนไพรที่นำไปต่อยอดให้กับชุมชนของตนเองต่อไป โดยครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย แกนนำ ประธานชมรมผู้สูงอายุ นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอเลาขวัญ และอำเภอหนองปรือ จำนวนทั้งสิ้น  260.คน โดยจัดให้มีการบรรยาย ในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การรวมกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อสร้างเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง และการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่าในยุค.Thailand.4.0.ณ ห้องประชุมร้านของฝากแม่บัวคำ และทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น

...........................................................................................................

พิทยา -ข่าว/-พิมพ์

 สุวรรณา -ภาพข่าว