Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

 

IMG 5007

 

 

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://kanpao.go.th/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/629-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#sigFreeId798b408609

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30 น.) ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี(สำนักงานแห่งใหม่) นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวรงค์กฤษณ์ จตุภัทร์วงศา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ในสังกัด กว่า 120 คน

          และ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 08.30 น.) ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี(สำนักงานแห่งใหม่) นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนนท์ธวัช ผลาผล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด กว่า 250 คน

          สำหรับการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีทุกระดับของการปฏิบัติงาน ได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ทันสมัย พร้อมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมดั้งเดิม สู่พฤติกรรมใหม่ในยุคพัฒนา และได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กร และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป โดยจัดให้มีการอบรมภาควิชาการในเรื่องการบริหารความหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การสร้างนวัตกรรมการบริหารงานองค์กร พัฒนากาย พัฒนาจิต พิชิตงาน ความสำคัญของผู้ปฏิบัติ สู่การสร้างองค์กร ที่เข้มแข็ง และการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม.“ทีมมีพลัง” ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 และทัศนศึกษาดูงาน ณ.จังหวัดพิษณุโลก ตาก และนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562

...........................................................................................................

พิทยา -ข่าว/-พิมพ์/-ภาพข่าว