Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

พิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

 

 DSC1344

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”.โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีดังกล่าวกำหนดขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และทูลเกล้าขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”.ด้วยพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่างอันเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ทรงประดิษฐ์ของเล่นเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัย จนถึงเรือใบที่ทรงใช้แข่งขันในกีฬาแหลมทอง กังหันน้ำชัยพัฒนา ตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบส เพื่อสอนวิชาชีพให้แก่เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทั่วไป

...........................................................................................................

ฐิติยา-/ข่าว-/พิมพ์

สุวรรณา -/ภาพข่าว