Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

งานอนุรักษ์ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี

งานอนุรักษ์ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี

 

 DSC1631

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสภาวัฒนธรรม 13 อำเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี     จัดงานอนุรักษ์ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 (เวลา15.00น.) ที่บริเวณลานหน้า.Supermarket.TMK พาร์ค กาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานอนุรักษ์ของดีบ้านฉัน กาญจนบุรี สำหรับการจัดงานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองเพิ่มขึ้น ตลอดจนเกิดความเข้าใจในความต่างของศิลปวัฒนธรรมมีความสมัครสมานสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสืบไป โดยได้กำหนดจัดงานในพื้นที่แต่ละอำเภอ อำเภอละ 1 ครั้ง และจัดงานในภาพรวมทั้งจังหวัด 1 ครั้ง รวมเป็น 14 ครั้ง ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 เป็นการจัดงานอนุรักษ์ของดีบ้านฉัน ในภาพรวมทั้งจังหวัดฯ โดยมีสภาวัฒนธรรมอำเภอแต่ละอำเภอนำของดีด้านอาหาร งานหัตถกรรมและการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าร่วมงานเป็นศูนย์รวมของดีจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และเกิดค่านิยมในการอุปโภค บริโภคสินค้าและอาหารพื้นบ้านต่อไป ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

...........................................................................................................

สุวรรณา -/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว