Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (วัดน้ำตกไทรโยคน้อย ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

(วัดน้ำตกไทรโยคน้อย ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี)

 

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://kanpao.go.th/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/676-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5#sigFreeIde9d1f01087

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดประจำอำเภอ จำนวน 4 วัด (หนองตากยาอภัยสัตว์, วัดน้ำตกไทรโยคน้อย,วัดไชยชุมพลชนะสงคราม,วัดตรอกสะเดา)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 (เวลา 09.00 น.).ที่วัดน้ำตกไทรโยคน้อย ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมสูงขึ้น สามารถอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้คงอยู่สืบไป สำหรับการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ณ วัดน้ำตกไทรโยคน้อย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2562 ทั้งนี้  มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 86 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตร เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว