Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

(วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี)

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดประจำอำเภอ จำนวน 4 วัด (หนองตากยาอภัยสัตว์,วัดน้ำตกไทรโยคน้อย,วัดไชยชุมพลชนะสงคราม,วัดตรอกสะเดา)

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 (เวลา 09.00 น.) ที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานถือผ้าไตรเอก โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมสูงขึ้น สามารถอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้คงอยู่สืบไป สำหรับการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-18 เมษายน 2562 ทั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

ฐิติยา -/ภาพข่าว