Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการรักษ์สุขภาพกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

 

โครงการรักษ์สุขภาพกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการรักษ์สุขภาพกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (เวลา 9.00 น.) ณ ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร อำเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการรักษ์สุขภาพกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1 สำหรับโครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมีนโยบายทางการบริหารงานในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทั่วถึงทุกกลุ่มจึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ  ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนได้ ทั้งนี้ ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ รวมถึงการสาธิตและฝึกปฏิบัติให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองฯและอำเภอห้วยกระเจา จำนวนทั้งสิ้น 200 คน

....................................................................................................................................

ฐิติยา -/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว