Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

IMG 2570

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562.เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริเวอร์แคว รีสอร์ท ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสถาบันครอบครัว เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมร่วมกัน และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาสังคมอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามของสมาชิกในครอบครัว มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 115 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 1 คืน อบรมวิชาการและกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลช่องสะเดา