Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 

IMG 0248

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562.เวลา 11.30 น. ที่ ห้องประชุมของฝากแม่บัวคำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรี ปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของสตรีไทยมีความสำคัญมากขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีสตรีจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้ ความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสัมพันธ์ และความเข็มแข็งในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น การสานพลังและขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมสามารถขยายฐานความเข้มแข็งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ของเศรษฐกิจในระดับฐานรากจนถึงในระดับจังหวัด และระดับประเทศได้ ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีและสถาบันครอบครัว รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมห้องประชุมของฝากแม่บัวคำ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัด อุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา ระหว่าง วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562