Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

IMG 1710

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒(เวลา ๐๗.๓๐ น.) ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๓ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย อาทิเช่น ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการของมูลนิธิอื่นๆ เปรียบได้ว่าพระองค์ทรงเป็น "พระมารดาแห่งการสงเคราะห์ของประเทศไทย" สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ รวมพระชนมายุ ๙๔ พรรษา ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์ -/ภาพข่าว