Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

IMG 2015

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 6

 

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562.เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมของฝากแม่บัวคำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรี ปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของสตรีไทยมีความสำคัญมากขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีสตรีจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้ ความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสัมพันธ์ และความเข็มแข็งในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น การสานพลังและขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมสามารถขยายฐานความเข้มแข็งไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ของเศรษฐกิจในระดับฐานรากจนถึงในระดับจังหวัด และระดับประเทศได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีและสถาบันครอบครัว รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งในครั้งนี้มีกลุ่มสตรีจังหวัดกาญจนบุรีในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมของฝากแม่บัวคำ ในวันที่ 23.กรกฎาคม 2562 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562