Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562DSC 1467

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น.ที่ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

------------------------------------------------------------------------------------------------------

พิทยา -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว