Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

 

DSC 2104

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนไทย ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.3น.) ที่วัดใหม่เจริญผล ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายดิเรก พันธ์ภักดี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมเยาวชนไทย ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชน  ได้รับการพัฒนาจิตใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช่ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจำนำไปสู่การลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันได้ต่อไป โดยโครงการจัดให้มีการเข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 250 คน รวมทั้งสิ้น 1,000 คน

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฐิติยา -/ข่าว -/พิมพ์ -/ภาพข่าว