Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง

เมื่อวันที่.20 สิงหาคม 2562 (เวลา 13.30.น.).ที่ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายชูศักดิ์ แม้นทิม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่สอง โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการประชุมดังกล่าวนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย ญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, ญัตติขออนุมัติโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

สุธาทิพย์ พิทยา ฐิติยา-/ภาพข่าว