Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและพัฒนาวัด ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจับคู่กับศาสนสถานในพื้นที่ ในลักษณะ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 2 ศาสนสถาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้จับคู่กับวัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ)และวัดราษฎร์ประชุมชนาราม(วัดท่ามะขาม)

ในการนี้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่วัดราษฎร์ประชุมชนาราม(วัดท่ามะขาม) นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัด ร่วมพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส โดยการทำความสะอาดบริเวณศาลาการเปรียญ บริเวณพระอุโบสถหลังเก่าและพระอุโบสถหลังใหม่ รวมถึงทำความสะอาดห้องห้องสุขาและบริเวณโดยรอบวัดให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในช่วงบ่าย เวลา.13.30.น. ที่วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) ร่วมพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส บริเวณหอพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 โดยการทำความสะอาดภายใน หอพระประวัติและโดยรอบหอพระประวัติ พร้อมทั้งทำความสะอาดห้องสุขาให้สะอาดสามารถใช้งานได้ต่อไป

...............................................................................................................

สุธาทิพย์-/ข่าว-/พิมพ์

สุธาทิพย์ ฐิติยา พิทยา -/ภาพข่าว