Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการถือศีลทำทาน สืบสารพุทธศาสนา (วันแรก)

โครงการถือศีลทำทาน สืบสารพุทธศาสนา (วันแรก)

 

 

                 

 

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการถือศีลทำทาน สืบสานพุทธศาสนา โดยจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นประจำปี 2562 ณ วัดถาวรวราราม (วัดญวณ) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าถึงหลักธรรมเป็นบุคคลที่มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ สามารถนำมิติทางศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

                   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสนธยา บุญประดิษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาศาสนสถานด้วยแนวทาง 5 ส ณ วัดถาวรวราราม (วัดญวณ) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจัดเตรียมพื้นที่ในการประกอบพิธีต่างๆ

ในช่วงบ่าย (เวลา 13.30 น.) นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ถวายเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับบรรจุถุงไทยทานและเงินบริจาคสำหรับตกแต่งโก๋(ภาชนะบรรจุของไทยทาน)แด่เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามกาญจนบุรี ในการนี้ นายสมภพ ธีระสานต์ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ พิธีลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ และร่วมรับฟังธรรมเทศนาที่พระอุโบสถของวัด โดยมี องสรภาณมธุรส เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามกาญจนบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธี

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

ฐิติยา-/ภาพข่าว