Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการถือศีลทำทาน สืบสานพุทธศาสนา(วันที่สอง)

โครงการถือศีลทำทาน สืบสานพุทธศาสนา(วันที่สอง)

 

 

                 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการถือศีลทำทาน สืบสานพุทธศาสนา โดยจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นประจำปี 2562 ณ วัดถาวรวราราม (วัดญวณ) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าถึงหลักธรรมเป็นบุคคลที่มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ สามารถนำมิติทางศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

              ในการนี้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ( เวลา 09.00 น.) นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีทิ้งกระจาดไทยทานพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการถือศีลทำทาน สืบสานพุทธศาสนา โดยมี องสรภาณมธุรส เจ้าอาวาสวัดถาวรวรารามกาญจนบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทิ้งกระจาดไทยทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ปรทัคตะประชีวิตเปรต (สัมภเวสี)ทั่วไป ณ พระอุโบสถวัดถาวรวราราม(วัดญวน)

เวลา 15.00 น. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และแจกทานทิ้งกระจาดไทยทานข้าวสารอาหารแห้งทั้งเครื่องบริโภคและอุปโภค พร้อมทั้งร่วมแจกข้าวสารให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนกว่า 1,000 คน ที่ได้เดินทางมารับแจกทาน

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

พิทยา-/ภาพข่าว