Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ปีการศึกษา 2561

โครงการมอบรางวัลสำหรับสถานศึกษา สำนัก/กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ปีการศึกษา 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) เข้ารับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุด ระดับสำนัก/กองการศึกษา และนายจันตรี บุญเฮี๊ยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) เข้ารับโล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดีเด่น ปีการศึกษา 2561 ประเภทผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงสุด ระดับสถานศึกษา จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนัก/ กองการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์

พิทยา -/ภาพข่าว