Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Kanpao English Room

โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Kanpao English Room

 

 

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Kanpao English Room

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 (เวลา 08.30 น.) ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายสมภพ ธีระสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนนายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Kanpao English Room ร่วมกับนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนกล้าแสดงออก ใฝ่เรียน ใฝ่รู้     และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท คือ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ, การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ, การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ, การแข่งขันทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน, การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, การแข่งขันละครสั้น ภาษาอังกฤษ และการแข่งขันร้องเพลงสากล ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่าหนึ่งพันคน

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2608270809392704&type=3

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์-/ภาพข่าว