Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว

พิธีรับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

พิธีรับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

 

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) เข้ารับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ๒๕๖2 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร สิบเอกวิเชษฐ์ ฑัณกาศ ผู้อำนวยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) และนายจันตรี บุญเฮี๊ยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน)   เข้ารับเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปี 2560 (local Sufficiency School : LSS ) ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 โดยมีการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

https://www.facebook.com/pr.kanpao/media_set?set=a.2616732301879888&type=3&uploaded=5

....................................................................................................................................

สุธาทิพย์ -/ข่าว-/พิมพ์